Category Zęby

O skuteczności przeciwgrzybiczego działania

O skuteczności przeciwgrzybiczego działania trzech pierwszych leków donosiło wiele autorów. W przypadku stosowania pimafuciny Smosarska uzyskała ponad 90% całkowitych wyleczeń, stosując 1 i 2,5,% roztwór, Majewski i Macura 80%, podczas, gdy Spiechowicz i współprac, badając metodą podwójnie ślepej próby efektywność pimafuciny w porównaniu z placebo, określili skuteczność tego leku, przy wyłącznie farmakologicznej terapii, tylko na 33%. Podobne wyniki osiągnął Nairn, porównując skuteczność nystatyny i amfoterycyny B. Uważa je jednak za leki skuteczne, powodujące szybkie cofanie się objawów subiektywnych i obiektywnych, ale równocześnie zaobserwował liczne nawroty infekcji po stosunkowo krótkim czasie. Bergendal i Isacsson po 28 dniach od chwili rozpoczęcia leczenia stwierdzili wyraźną poprawę w obrazie klinicznym, ale badanie mykologiczne wykazało, że żaden z pacjentów nie został całkowicie wyleczony. Na podstawie tych i innych badań Bergendal twierdzi, że nystatyna nie powinna być stosowana w rutynowym leczeniu stomatopatii. Jest to jednak wniosek idący zbyt daleko.

Czytaj wszystko

Bates i Addy

Jak podaje Budtz-Jorgensen gromadzenie się płytki protez prowadzi do zmniejszania się wartości pH na błonie śluzowej podniebienia, a spożywanie węglowodanów sprzyja dalszemu spadkowi pH połączonemu z zaostrzaniem się stanu zapalnego i gwałtownym namnażaniem drożdża- ków na protezie.

Bates i Addy zwrócili uwagę, że bardziej liczne kolonie Candida dają się wyhodować z miejsc na protezie pokrytych płytką i uważają ją za pierwszoplanowy czynnik powodujący rozmnażanie grzybów drożdżopo- dobnych. Badania Arendorfa i Walkera wykazały jednak, że obecność C. albicans w płytce protez można wykryć tylko wówczas, gdy te drożdżaki znajdują się w ślinie, na języku i błonie śluzowej. Z tego faktu autorzy wysnuwają wniosek, że płytka protez nie jest pierwotnym źródłem infekcji, a tylko miejscem gdzie C. albicans znajduje dogodne warunki bytowania. Ze względu na współzależność pomiędzy higieną jamy ustnej i protez a odkładaniem się płytki w leczeniu i profilaktyce stomatopatii protetycznej szczególna uwaga powinna być zwrócona na te fakty.

Czytaj wszystko

Al-Drouby

Al-Drouby podał szereg przypadków skutecznego leczenia Candida leukoplakia z zastosowaniem krioterapii. U żadnego z leczonych 10 pacjentów po sześciu latach obserwacji nie stwierdził nawrotów schorzenia.

Postępowanie protetyczne w przypadkach leczenia chirurgicznego może być dwojakie. Pobiera się wycisk przed zabiegiem chirurgicznym, na modelu roboczym usuwa nierówności (w odcinku przerośniętej tkanki), wygładza powierzchnię i wykonuje protezę, która zostaje osadzona w jamie ustnej bezpośrednio po zabiegu. W drugim przypadku starą protezę po kilku dniach po zabiegu podściela się materiałem do biologicznej odnowy tkanek i po całkowitym wygojeniu podłoża pobiera wycisk i wykonuje nową protezę.

Czytaj wszystko

Wykonanie protez długoczasowych

Protezy dlugoczasowe, zastępujące tymczasowe akrylowe protezy nakładkowe, mają za zadanie utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protetycznego zaburzeń zwarcia, jak również rehabilitację układu sto- matognatycznego. Mogą to być uzupełnienia wyłącznie stałe, wyłącznie ruchome lub połączenie protez stałych z ruchomymi.

Utrwalenie wyników leczenia protezami stałymi ma miejsce w przypadkach niewielkich braków międzyzębowych, u pacjentów u których okres adaptacji do zgryzu konstrukcyjnego był szybki i bez powikłań. Protezy stałe, takie jak korony, mosty lub nakłady wykonuje się w no- wych warunkach zgryzowych, kształtując układ powierzchni okludal- nych i wysokość zwarcia według danych uzyskanych na protezach nakładkowych.

Czytaj wszystko

Profilaktyka stomatopatii protetycznych

Ze względu na dużą rolę urazu mechanicznego, infekcji grzybami droż- dżopodobnymi i płytki protez w powstawaniu i rozwoju stomatopatii protetycznych, co jest w dużej mierze związane z higieną jamy ustnej i uzupełnień protetycznych, głównym celem zabiegów profilaktycznych jest utrzymanie czystości w jamie ustnej i niedopuszczanie do odkładania się płytki nazębnej i płytki protez. Eliminację tLrazu mechanicznego osiąga się przez wykonanie protez o gładkich powierzchniach, posiadających dobre utrzymanie i stabilizację na podłożu.

Czytaj wszystko