Al-Drouby

Al-Drouby podał szereg przypadków skutecznego leczenia Candida leukoplakia z zastosowaniem krioterapii. U żadnego z leczonych 10 pacjentów po sześciu latach obserwacji nie stwierdził nawrotów schorzenia.

Postępowanie protetyczne w przypadkach leczenia chirurgicznego może być dwojakie. Pobiera się wycisk przed zabiegiem chirurgicznym, na modelu roboczym usuwa nierówności (w odcinku przerośniętej tkanki), wygładza powierzchnię i wykonuje protezę, która zostaje osadzona w jamie ustnej bezpośrednio po zabiegu. W drugim przypadku starą protezę po kilku dniach po zabiegu podściela się materiałem do biologicznej odnowy tkanek i po całkowitym wygojeniu podłoża pobiera wycisk i wykonuje nową protezę.

Czytaj wszystko

Wykonanie protez długoczasowych

Protezy dlugoczasowe, zastępujące tymczasowe akrylowe protezy nakładkowe, mają za zadanie utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protetycznego zaburzeń zwarcia, jak również rehabilitację układu sto- matognatycznego. Mogą to być uzupełnienia wyłącznie stałe, wyłącznie ruchome lub połączenie protez stałych z ruchomymi.

Utrwalenie wyników leczenia protezami stałymi ma miejsce w przypadkach niewielkich braków międzyzębowych, u pacjentów u których okres adaptacji do zgryzu konstrukcyjnego był szybki i bez powikłań. Protezy stałe, takie jak korony, mosty lub nakłady wykonuje się w no- wych warunkach zgryzowych, kształtując układ powierzchni okludal- nych i wysokość zwarcia według danych uzyskanych na protezach nakładkowych.

Czytaj wszystko

Profilaktyka stomatopatii protetycznych

Ze względu na dużą rolę urazu mechanicznego, infekcji grzybami droż- dżopodobnymi i płytki protez w powstawaniu i rozwoju stomatopatii protetycznych, co jest w dużej mierze związane z higieną jamy ustnej i uzupełnień protetycznych, głównym celem zabiegów profilaktycznych jest utrzymanie czystości w jamie ustnej i niedopuszczanie do odkładania się płytki nazębnej i płytki protez. Eliminację tLrazu mechanicznego osiąga się przez wykonanie protez o gładkich powierzchniach, posiadających dobre utrzymanie i stabilizację na podłożu.

Czytaj wszystko

Niekiedy na błonie śluzowej

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Jednym ze schorzeń, które mogą być następstwem stomatopatii protetycznych i w pewnym sensie traktowane jako jeden z ich przejawów, jest przewlekła kandydiaza, określona przez Cawsona jako Candida leukoplakia. W obrazie klinicznym zmiany charakteryzują się obecnością białawych płytek twardych i szorstkich w dotyku, o pobrzeżu nieregularnym, ale dobrze ograniczonym, często z otoczką przekrwienia. Po-dobnie jak we właściwych leukoplakiach, płytki nie dają się zeskrobać, ale ich fragmenty mogą być odłączane za pomocą ostrego instrumentu. Zmiany są głównie umiejscowione na policzkach, języku, podniebieniu, wargach i bardzo rzadko na dziąsłach. Badaniem mykologicznym stwierdza się w ślinie i wymazach z błon śluzowych obecność Candida albicans, które są również obecne w zwykłych stomatopatiach protetycznych. Należy dodać, że schorzenie to występuje głównie u mężczyzn pomiędzy 30 a 70 rokiem życia.

Czytaj wszystko

Tymczasowa proteza nakładkowa

Tymczasowa proteza nakładkowa z uwagi na materiał, z jakiego jest wvkonana. iak również na iei budowę, wywiera niekorzystny wpływ na

Pacjenci powinni być informowani o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminów wizyt kontrolnych i o skutkach wynikających z nieprzestrzegania tych terminów. Pierwsza wizyta kontrolna powinna następować po 24-48 godzinach. W tym okresie pacjent częściowo adaptuje się do nowych warunków i ma już pewne uwagi dotyczące użytkowanej protezy, czy protez. Drugą wizytę wyznacza się po tygodniu od pierwszej, trzecią w odstępie dwutygodniowym. Terminy wizyt nie są sztywne i mogą być przez lekarza zmieniane w zależności od zaistniałych okoliczności. Przed upływem trzech miesięcy pacjent powinien się zgłosić w celu wykonania uzupełnień długoczasowych, utrwalających wyniki leczenia osiągnięte protezami tymczasowymi.

Czytaj wszystko