Leczenie torbieli korzeniowych

Leczenie torbieli korzeniowych i za- wiązkoiwych jest analogiczne i. polega na wgło- bieniu torbieli lub jej całkowitym wyłuszczenau. Operacja wgłobienia (cystotomia, operacja Partsch I) wskazana jest w przypadku średnich Ryc. 146. Schemat wgło- i dużych torbieli. Polega ona na wycięciu przed- bienia torbieli,

niej ściany torbieli i wgłohieniu jej do wnętrza. W ten sposób następuje szerokie otwarcie jamy torbieli i przekształcenie jej w dodatkowy uchyłek jamy ustnej. Szerokie otwarcie torbieli znosi ciśnienie i umożliwia odbudowę tkanki kostnej.

Czytaj wszystko

Pzedwczesna utrata drugiego trzonowca

Największą wagę przywiązuje się na ogół do przedwczesnej utraty drugiego trzonowca mlecznego i pierwszego trzonowca stałego, gdyż utrata tych zębów pociąga za sobą skutki bardziej rozległe niż utrata innych.

Zaburzenia okluzji po przedwczesnej utracie zębów najczęściej powstają w przypadkach skrócenia tylko jednego z łuków zębowych. Skrócenie górnego łuku powoduje wówczas przodozgryz rzekomy lub zgryz krzyżowy, a skrócenie dolnego łuku – tyłozgryz rzekomy lub zgryz przewieszony.

Czytaj wszystko

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Szczęka z lukiem zębów górnych, żuchwa z łukiem zębów dolnych, staw skroniowo-żuchwowy oraz mięśnie przywodzące i opuszczające żuchwę stanowią główne elementy narządu żucia, będące ze sobą w ścisłej współzależności czynnościowej,

W warunkach prawidłowych górny łuk zębowy jest większy od dolnego luku zębowego, wskutek czego luk zębów górnych przykrywa łuk zębów dolnych. Prawidłowe ukształtowanie obu łuków zębowych, ich prawidłowe zetknięcie w spoczynku, czyli zwarcie (occlusio), oiraz ich prawidłowy kontakt w czasie ruchów żucia, czyli zgryz (articulatio), decydują o sprawności działania narządu żucia. Należy podkreślić, że istnieje ścisła współzależność między kształtem, zębów, rodzajem zgryzu i ukształtowaniem stawów skroniowo-żuchwowych.

Czytaj wszystko

Ruchome protezy

Ruchome protezy osiadające wskutek ucisku płyty na przyzębie zachowanych zębów pacjenta są niejednokrotnie przyczyną powodującą lub pogłębiającą schorzenia przyzębia. W podobnych przypadkach należy stasować, jeśli to jest możliwe, płyty ograniczone, odsłaniające tkanki przyzębia.

Ruchome protezy stomatologiczne o rozległych płytach podstawowych (protezy osiadającej niejednokrotnie są przyczyną c h o rób podniebienia, języka, dna jamy ustnej oraz błony śluzowej warg, policzków i wyrostków zębodoło- w y c h.

Czytaj wszystko

Okres żłobka

Okres żłobka (od 2 do 3 roku życia): po wyrżnięciu się czterech kłów i ośmiu trzonowców mlecznych łuki zębowe są ciągłe i półkoliste. Okluzja mlecznych łuków zębowych charakteryzuje się dachówkowatym zachodzeniem zębów górnych na dolne oraz tym, że przyśrodkowy siekacz dolny i drugi trzonowiec górny zwierają się tylko z jednym zębem przeciwległym jednoimiennym, zaś każdy z pozostałych zębów zwiera się z dwoma przeciwległymi. Tylne ściany drugich trzonowców górnych i dolnych znajdują się w jednej płaszczyźnie pionowej. Ostatnia cecha ma duże znaczenie w określaniu przesunięć przednio-tylnych obu łuków zębowych.

Czytaj wszystko